Новости

Ожидаемые события связи с Brexit

Tuvākajā laikā Apvienotā Karaliste izstāsies no Eiropas Savienības.
Узнай больше

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas savienības procesu dēvē par Brexit.  Lai gan Brexit veids un laiks vēl aizvien nav konkrēti zināmi, šī paziņojuma sagatavošanas dienā, AS „LATEKO LĪZINGS” kā „CREDITCO“ UAB sadarbības  partneris, veica pasākumus, lai arī turpmāk nodrošinātu Hercus priekšapmaksas kartes MasterCard darbību, ja Apvienotā Karaliste izstāsies no ES 2019.gada 29.martā bez vienošanās, turpmāk tekstā -„Hard Brexit”.

Kā „Hard Brexit” varētu ietekmēt Hercus priekšapmaksas kartes MasterCard?

Hercus priekšapmaksas kartes MasterCard izdod Wirecard Card Solutions Limited, turpmāk tekstā-„WDCS”, Apvienotās Karalistes oficiāli pilnvarotā, Elektroniskās naudas institūcija, kas pašlaik  izdod elektronisko naudu un nodrošina maksāšanas pakalpojumus citās ES valstīs („ES27”), izmantojot „pases" atļaujas.

„Hard Brexit” gadījumā, WDCS sagaida, ka nebūs iespējams izmantot minēto „pases” atļauju un tāpēc WDCS nespēs nodrošināt elektronisko naudu un sniegt maksāšanas pakalpojumus ES27 valstīm pēc „Hard Brexit”.

Gaidāmās izmaiņas mūsu savstarpēji noslēgtajā līgumā

Tā kā Jūs atrodaties Latvijā, kas ir ES27 dalībvalsts, „CREDITCO“ UAB būs jāveic zināmas izmaiņas, lai nodrošinātu Hercus priekšapmaksas kartes MasterCard darbību arī pēc „Hard Brexit”.

Tiks mainīti sākotnējie noteikumi, kas aprakstīti šim paziņojumam pievienotajā pielikumā. Galvenās izmaiņas būs  šādas: WDCS vietā Hercus priekšapmaksas karti MasterCard izdos Wirecard Bank AG, WDCS māsas uzņēmums. Wirecard Bank AG ir kredītinstitūcija, kas ir Vācijas rezidents un kuru darbību regulē Vācijas finanšu pakalpojumu regulators, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, turpmāk teksta- „BaFin”.

„Hard Brexit” gadījumā 2019.gada 29.martā stāsies spēkā iepriekšminētas izmaiņas Jūsu ar „CREDITCO“ UAB savstarpēji noslēgtajā līgumā. Pārējie noteikumi, kuri nav aprakstīti šajā paziņojuma pielikumā, paliks spēkā, atbilstoši to esošajiem termiņiem un Jums būs iespēja turpināt saņemt visus pakalpojumus pilnā apmēra ka līdz šīm.

Kas notiks, ja nebūs „Hard Brexit”?

Ja Apvienotā Karaliste izstāsies no ES ar vienošanos, bez „Hard Brexit”, tad WDCS turpinās nodrošināt pakalpojumus ar tās pasēm, tad WDCS paliks elektroniskās naudas izdevējs un maksāšanas pakalpojumu nodrošinātājs saskaņā ar noteikumiem, šie pakalpojumi netiek nodoti Wirecard Bank AG. Ja „Hard Brexit” nenotiks, Jūsu līgumā paredzētie noteikumi saglabāsies tieši tādā pašā apjomā kā līdz šim un izmaiņas, kas norādītas šī paziņojuma pielikumā, nestāsies spēkā.

Kādi ir Jūsu nākamie soļi?

Tagad Jums nekas nav jādara attiecībā uz ar „CREDITCO“ UAB noslēgta līguma nosacījumu izmaiņām. Ja notiks „Hard Brexit” un pakalpojuma nodošana Wirecard Bank AG, un Jums nebūs iebildumu, tiks uzskatīts, ka izmaiņas ir akceptētas. Papildus nekādas darbības Jums nav jāveic.

Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas vai ir radušies jautājumi par šīs paziņojuma saturu, Jums ir iespēja sazināties ar mums pa tālruni 68806888  vai rakstot e-pastu uz adresi: karte@latekolizings.lv.

 

Tēma

Mainītie nosacījumi

Ziņas par maksāšanas pakalpojuma nodrošinātāju

Elektroniskās naudas un kartes izdošanas pakalpojumus nodrošinās Wirecard Bank AG, kredītinstitūcija, ko pilnvarojusi un regulē Federālā finanšu uzraudzības iestāde Vācijā, kuras identifikācijas numurs ir 117969, kuras reģistrētais birojs atrodas Germany, Einsteinring 35, 85609 Aschheim.

Izmaiņas limita summās

Tiks saglabātas tiesības veikt izmaiņas cenrādī noteiktiem kartes limitiem, ja tas noteiks Vācijas likumdošanā.

Sūdzības un kompensācija

Ja netiks atrisināta kāda sūdzība, pastāvēs iespēja vērsties pie Vācijas finanšu pakalpojumu ombuda, ar kuru var sazināties, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

1. Wirecard Bank AG ir Vācijas patērētāju šķīrējinstitūcijas „Privāto banku ombuds” (www.bankenombudsmann.de) dalībniece strīdu izšķiršanas procedūrā. Papildus var vērsties pie Vācijas Privāto banku ombuda, lai risinātu strīdu ar Wirecard Bank AG. Papildus informācija pieejama: www.bankenverband.de. Sūdzības teksta veidā (piem., kā vēstule, telefakss vai e-pasts) jāadresē: Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, fakss: (030) 1663-3169, e-pasts: ombudsmann@bdb.de.

2. Papildus jebkurā laikā Jūs varat iesniegt rakstisku sūdzību vai likt reģistrēt sūdzību Federālajā finanšu uzraudzības iestādē (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), kas atrodas:  Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn and Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Vācija, ja Wirecard Bank AG pārkāpj piemērojamos Vācijas likumus [1].

3. Eiropas Komisija ir izveidojusi platformu  strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT platformu) : www.ec.europa.eu/consumers/odr. Patērētāji var izmantot šo SIT platformu tādu strīdu ārpustiesas risināšanai, kas radušies saistībā ar tiešsaistē noslēgtiem līgumiem ar ES esošu uzņēmumu.

 

[1] Klients var iesniegt šīs prasības, ja tiek pārkāpts Maksāšanas pakalpojumu banku uzraudzības likums (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), Vācijas Civillikuma sadaļas 675c – 676c (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)) vai Vācijas Ievadīšanas civillikumā liku
Закрыть

ВДВОЕ уменьшен Минимальный платеж по карте HERCUS

c 01.11.2019.
Узнай больше

AS „LATEKO LĪZINGS” всегда заботился о том, чтобы предлагать своим клиентам конкурентоспособные и более привлекательные кредитные услуги.

После изучения рынка AS „LATEKO LĪZINGS” принял решение с 1 ноября 2019 года изменить условия Минимального платежа по карте HERCUS, уменьшив обязательный минимальный платеж с 5% до 1% от использованной суммы кредитного лимита за предыдущий месяц (мин. с 10 EUR до 5 EUR). Если в расчетном периоде использованная сумма кредитной линии будет менее 5 EUR, тогда Заемщикам надо будет выплатить всю использованную сумму кредитной линии.

У сегодняшних пользователей карты HERCUS есть возможность изменить условия заключенного договора, начиная с 1 декабря 2019 года. Все пользователи карты HERCUS об изменениях Минимального платежа будут информированы индивидуально с помощью электронной почты или смс- сообщений.

Произведенные изменения позволили в два раза снизить ежемесячный Минимальный платеж, что в свою очередь дает возможность клиентам оптимизировать их денежные потоки по выплате кредитов.

У наших клиентов по-прежнему сохраняется возможность досрочного погашения любой суммы, превышающей установленный кредитным договором Минимальный платеж.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив в нашу Службу поддержки карты HERCUS по тел. 68806888.

karte

Закрыть

Hercus карта в Lateko Līzings профиле

Узнай больше

Уважаемые клиенты!

LATEKO LĪZINGS, заботясь о времени и удобстве своих клиентов, предоставляет возможность также и для клиентов карты HERCUSрегистрировать свой профиль на домашней страницеhttps://mans.latekolizings.lv

Зарегистрировав профиль на https://mans.latekolizings.lv , у Вас будет возможность быстро и удобно владеть информацией о произведенных платежах, покупках с картой HERCUS, о доступном остатке, а также ознакомиться с историей платежей и покупок по карте.

КлиентамLATEKO LĪZINGS, которые уже зарегистрировали свой профиль на https://mans.latekolizings.lv и у которых есть активный договор карты HERCUS, информация о карточном договоре отразится автоматически.

Дополнительную информацию можно получить, позвонив по тел.68806888 в Службу поддержки картыHERCUS.

Регистрируйся и управляй своими покупками и платежами по карте HERCUS на https://latekolizings.lv/lv/manslatekolizingslv

Закрыть