Jaunumi

Gaidāmie notikumi saistībā ar Brexit

Tuvākajā laikā Apvienotā Karaliste izstāsies no Eiropas Savienības.
Uzzini vairāk

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas savienības procesu dēvē par Brexit.  Lai gan Brexit veids un laiks vēl aizvien nav konkrēti zināmi, šī paziņojuma sagatavošanas dienā, AS „LATEKO LĪZINGS” kā „CREDITCO“ UAB sadarbības  partneris, veica pasākumus, lai arī turpmāk nodrošinātu Hercus priekšapmaksas kartes MasterCard darbību, ja Apvienotā Karaliste izstāsies no ES 2019.gada 29.martā bez vienošanās, turpmāk tekstā -„Hard Brexit”.

Kā „Hard Brexit” varētu ietekmēt Hercus priekšapmaksas kartes MasterCard?

Hercus priekšapmaksas kartes MasterCard izdod Wirecard Card Solutions Limited, turpmāk tekstā-„WDCS”, Apvienotās Karalistes oficiāli pilnvarotā, Elektroniskās naudas institūcija, kas pašlaik  izdod elektronisko naudu un nodrošina maksāšanas pakalpojumus citās ES valstīs („ES27”), izmantojot „pases" atļaujas.

„Hard Brexit” gadījumā, WDCS sagaida, ka nebūs iespējams izmantot minēto „pases” atļauju un tāpēc WDCS nespēs nodrošināt elektronisko naudu un sniegt maksāšanas pakalpojumus ES27 valstīm pēc „Hard Brexit”.

Gaidāmās izmaiņas mūsu savstarpēji noslēgtajā līgumā

Tā kā Jūs atrodaties Latvijā, kas ir ES27 dalībvalsts, „CREDITCO“ UAB būs jāveic zināmas izmaiņas, lai nodrošinātu Hercus priekšapmaksas kartes MasterCard darbību arī pēc „Hard Brexit”.

Tiks mainīti sākotnējie noteikumi, kas aprakstīti šim paziņojumam pievienotajā pielikumā. Galvenās izmaiņas būs  šādas: WDCS vietā Hercus priekšapmaksas karti MasterCard izdos Wirecard Bank AG, WDCS māsas uzņēmums. Wirecard Bank AG ir kredītinstitūcija, kas ir Vācijas rezidents un kuru darbību regulē Vācijas finanšu pakalpojumu regulators, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, turpmāk teksta- „BaFin”.

„Hard Brexit” gadījumā 2019.gada 29.martā stāsies spēkā iepriekšminētas izmaiņas Jūsu ar „CREDITCO“ UAB savstarpēji noslēgtajā līgumā. Pārējie noteikumi, kuri nav aprakstīti šajā paziņojuma pielikumā, paliks spēkā, atbilstoši to esošajiem termiņiem un Jums būs iespēja turpināt saņemt visus pakalpojumus pilnā apmēra ka līdz šīm.

Kas notiks, ja nebūs „Hard Brexit”?

Ja Apvienotā Karaliste izstāsies no ES ar vienošanos, bez „Hard Brexit”, tad WDCS turpinās nodrošināt pakalpojumus ar tās pasēm, tad WDCS paliks elektroniskās naudas izdevējs un maksāšanas pakalpojumu nodrošinātājs saskaņā ar noteikumiem, šie pakalpojumi netiek nodoti Wirecard Bank AG. Ja „Hard Brexit” nenotiks, Jūsu līgumā paredzētie noteikumi saglabāsies tieši tādā pašā apjomā kā līdz šim un izmaiņas, kas norādītas šī paziņojuma pielikumā, nestāsies spēkā.

Kādi ir Jūsu nākamie soļi?

Tagad Jums nekas nav jādara attiecībā uz ar „CREDITCO“ UAB noslēgta līguma nosacījumu izmaiņām. Ja notiks „Hard Brexit” un pakalpojuma nodošana Wirecard Bank AG, un Jums nebūs iebildumu, tiks uzskatīts, ka izmaiņas ir akceptētas. Papildus nekādas darbības Jums nav jāveic.

Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas vai ir radušies jautājumi par šīs paziņojuma saturu, Jums ir iespēja sazināties ar mums pa tālruni 68806888  vai rakstot e-pastu uz adresi: karte@latekolizings.lv.

 

Tēma

Mainītie nosacījumi

Ziņas par maksāšanas pakalpojuma nodrošinātāju

Elektroniskās naudas un kartes izdošanas pakalpojumus nodrošinās Wirecard Bank AG, kredītinstitūcija, ko pilnvarojusi un regulē Federālā finanšu uzraudzības iestāde Vācijā, kuras identifikācijas numurs ir 117969, kuras reģistrētais birojs atrodas Germany, Einsteinring 35, 85609 Aschheim.

Izmaiņas limita summās

Tiks saglabātas tiesības veikt izmaiņas cenrādī noteiktiem kartes limitiem, ja tas noteiks Vācijas likumdošanā.

Sūdzības un kompensācija

Ja netiks atrisināta kāda sūdzība, pastāvēs iespēja vērsties pie Vācijas finanšu pakalpojumu ombuda, ar kuru var sazināties, izmantojot šādu kontaktinformāciju:

1. Wirecard Bank AG ir Vācijas patērētāju šķīrējinstitūcijas „Privāto banku ombuds” (www.bankenombudsmann.de) dalībniece strīdu izšķiršanas procedūrā. Papildus var vērsties pie Vācijas Privāto banku ombuda, lai risinātu strīdu ar Wirecard Bank AG. Papildus informācija pieejama: www.bankenverband.de. Sūdzības teksta veidā (piem., kā vēstule, telefakss vai e-pasts) jāadresē: Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, fakss: (030) 1663-3169, e-pasts: ombudsmann@bdb.de.

2. Papildus jebkurā laikā Jūs varat iesniegt rakstisku sūdzību vai likt reģistrēt sūdzību Federālajā finanšu uzraudzības iestādē (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), kas atrodas:  Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn and Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Vācija, ja Wirecard Bank AG pārkāpj piemērojamos Vācijas likumus [1].

3. Eiropas Komisija ir izveidojusi platformu  strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT platformu) : www.ec.europa.eu/consumers/odr. Patērētāji var izmantot šo SIT platformu tādu strīdu ārpustiesas risināšanai, kas radušies saistībā ar tiešsaistē noslēgtiem līgumiem ar ES esošu uzņēmumu.

 

[1] Klients var iesniegt šīs prasības, ja tiek pārkāpts Maksāšanas pakalpojumu banku uzraudzības likums (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), Vācijas Civillikuma sadaļas 675c – 676c (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)) vai Vācijas Ievadīšanas civillikumā liku
Aizvērt

Informējam, ka no 2019.g.01.augusta stāsies spēka jaunais cenrādis

Uzzini vairāk

HERCUS PRIEKŠAPMAKSAS MASTERCARD® KARTES
LĪGUMA 1. PIELIKUMS
19.Kopsavilkums

Cenas

Tabulā ir attēlota informācija par produktu un tā iespējām. Šis apkopojums neaizstāj vispārīgos noteikumos atrunāto. Maksu limiti un ierobežojumi, kas attiecas uz katru karti, ir norādīti zemāk.

Maksas un ierobežojumi

Tarifi (EURO)

Kartes izsniegšanas maksa

Bez maksas

Maksa par slēgšanu līdz 14 dienām.

Bez maksas

Maksa par slēgšanu pēc 14 dienām

Bez maksas

Maksa par kartes atjaunošanu (ja tā tiek pazaudēta)

5 EUR 

Karšu limiti

 

Maksimālais kartes limits dienā

10 000 EUR

Maksimālais pieejamais atlikums jebkurā laikā

10 000 EUR

Maksimālais ikmēneša darījumu limits

15 000 EUR

Maksimālais gada darījumu limits

20 000 EUR

Maksimālais kartes maksājumu limits dienā

3 000 EUR

Maksimālais darījumu limits bankomātos

200 EUR

Minimālais darījumu limits bankomātos

10 EUR

Dienas limits naudas izņemšanai no bankomāta

200 EUR

Mēneša limits naudas izņemšanai no bankomāta

200 EUR

Gada limits naudas izņemšanai no bankomāta

2 400 EUR

Darījumu maksas

 

Maksa par pirkumiem kartes valūtā

Bez maksas

Maksājuma atmaksas maksa

0,70 EUR

Maksa par pakalpojumu (komisijas maksa) par pirkumiem, kas nav veikti kartes valūtā

3% (min.3 EUR)

Naudas izņemšanas maksas

 

Maksa par naudas izņemšanu no bankomāta. PIEBILDE: bankomātu pārvaldītāji var piemērot papildizmaksas.

0,70 EUR +3% min. 5 EUR)

Atlikuma pārbaude vietējā bankomātā

1,50 EUR

Kartes derīgums

36 mēn.

Lietošanas ierobežojumi

 

Maksājumi internetā

Nav atļauti

Maksājumi pa tālruni / Maksājumi pastā

Nav atļauti

Iepriekš apstiprināti regulāri maksājumi

Nav atļauti

Papildus iespējas

 

Kartes atlikums pa tālruni

Bez maksas

Kartes piegāde uz mājām

Bez maksas

Kartes konta izraksts internetā

Bez maksas

Ikmēneša maksa par karti

Bez maksas

Maksa par līdzekļu atmaksāšanu

Bez maksas

 

Inform, that from July 17, 2019 will be in force new Charges:

HERCUS prepaid Mastercard® card

Charges

This table summarizes key product features and information and is not intended to replace the terms and conditions of the product. The fees’ limits and restrictions that apply to each card are set out below.  

Fees and limits

Card (EURO)

Fee to buy card

Free

Fee for termination for 14 days.

Free

Fee for termination after 14 days period

Free

Fee for replacement card

5 EUR

Card limits

 

Maximum card load limit per day

10 000 EUR

Maximum balance at any time

10 000 EUR

Maximum monthly transactions limit

15 000 EUR

Maximum annual transactions limit

20 000 EUR

Maximum card payment limit per day

3 000 EUR

Maximum per ATM transaction

200 EUR

Minimum per ATM  transaction

10 EUR

Daily ATM withdrawal limit

200 EUR

Monthly ATM withdrawal limit

200 EUR

Annual ATM withdrawal limit

2 400 EUR

Transaction fees

 

Fee for purchases in the currency of the card

Free

Chargeback fee

0,70 EUR

Service charge (commission) for  purchases not in currency of card

3% (not less 3 EUR)

Cash withdrawal fees

 

Fee for ATM withdrawal. NOTE ATM providers may raise addition charges.

0,70 EUR +3% (not less 5 EUR)

Balance enquiry at ATM

1,50 EUR

Card validity

36 months

Usage restrictions

 

Internet payments

Not allowed

Phone / Mail payments

Not allowed

Pre-authorized regular payments

Not allowed

Ongoing features

 

Card balance by phone

Free

Card home delivery

Free

Fee to review card statement on internet

Free

Monthly card fee

Free

Fund redemption fee

Free

 

Карта предоплаты HERCUS Mastercard®
1 приложение ДОГОВОРА
19.Сводные данные

Цены

В таблице отражена информация о продукте и его возможностях. Это обобщение не заменяет оговоренное в Общих условиях договора. Лимиты платежей и ограничения, относящиеся к карте, указаны ниже.

Платы и ограничения

Тарифы (EUR)

Комиссия за выдачу карты

Бесплатно

Комиссия за закрытие в срок до 14 дней

Бесплатно

Комиссия за закрытие в срок после 14 дней

Бесплатно

Комиссия за возобновление карты (если карта потеряна)

5 EUR

Лимиты карты

 

Максимальный лимит карты в день

10 000 EUR

Максимальный доступный остаток в любое время

10 000 EUR

Максимальный лимит сделок за месяц

15 000 EUR

Максимальный лимит сделок за год

20 000 EUR

Максимальный лимит платежа по карте в день

3 000 EUR

Максимальный лимит сделки в банкомате (снятие наличных)

200 EUR

Минимальный лимит сделки в банкомате

10 EUR

Дневной лимит снятия наличных в банкомате

200 EUR

Мусячный лимит снятия наличных в банкомате

200 EUR

Годовой лимит снятия наличных в банкомате

2 400 EUR

Плата за сделки

 

Комиссия за покупки в валюте карты

Бесплатно

Комиссия за платеж по погашению

0,70 EUR

Комиссия за покупки не в валюте карты (за конвертацию)

3% (мин.3 EUR)

Плата за снятие наличных

 

Комиссия за снятие наличных в банкомате Примечание: держатели банкоматов могут применять дополнительные комиссии.

0,70 EUR +3% мин. 5 EUR)

Просмотр доступного остатка лимита в местном банкомате

1,50 EUR

Срок действия карты (пластика)

36 мес.

Ограничения

 

Платежи в интернете

Не разрешены

Платежи по телефону/ Платежи по почте

Не разрешены

Регулярные платежи

Не разрешены

Дополнительные возможности

 

Остаток карты по телефону

Бесплатно

Доставка карты домой

Бесплатно

Выписка по карточному счету в интернете

Бесплатно

Ежемесячная комиссия за карту

Бесплатно

Комиссия за выплату средств

Бесплатно

 

Pamatojums: HERCUS PRIEKŠAPMAKSAS KARTES MasterCard® LĪGUMA VISPĀRĪGO NOTEIKUMU punkts12.1. Reason:  HERCUS PREPAID MasterCard® CARD AGREEMENT GENERAL TERMS AND CONDITIONS, Paragraph 12.1.
Aizvērt