Iesniegumu paraugi

IESNIEGUMU PARAUGI

1. Iesniegums par pārmaksātā maksājuma atmaksu saskaņā ar Līgumu

Gadījumā, ja Aizņēmēja veikto maksājumu saskaņā ar Patērētāju kreditēšanas līgumu rezultātā izveidojusies pārmaksa, Aizņēmējs ir tiesīgs lūgt pārmaksas atgriešanu, kuru pēc konstatēšanas, AS LATEKO LĪZINGS pārskaita uz Aizņēmēja lūgumā norādīto bankas norēķinu kontu. Lūgums nosūtams uz AS LATEKO LĪZINGS e-pasta adresi: info@latekolizings.lv vai uz juridisko adresi: Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073.

Lūgumu par pārmaksas atmaksu var aizpildīt, izmantojot šo veidlapu: Word vai PDF

2. Iesniegums par kļūdaini veikta maksājuma atmaksu, personām, kas nav AS LATEKO LĪZINGS klienti

Gadījumā, ja kļūdaini tika veikts maksājums uz AS LATEKO LĪZINGS naudas kontu, veikta maksājuma atmaksai, Jums ir nepieciešams uzrakstīt iesniegumu, nosūtot to uz AS LATEKO LĪZINGS e-pasta adresi: info@latekolizings.lv  vai uz juridisko adresi: Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073.

Iesniegumu par kļūdaini veikta maksājuma atmaksu var aizpildīt, izmantojot šo veidlapu: Word vai PDF

3. Paziņojums par izmaiņām Aizņēmēja kontaktinformācijā

Gadījumā, ja pēc Patērētāju kreditēšanas līguma noslēgšanas, notikušas izmaiņas Aizņēmēja kontaktinformācijā (uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese), Aizņēmējs apņemas 5 (piecu) dienu laikā rakstveida paziņot par to AS LATEKO LĪZINGS. Paziņojums nosūtams uz AS LATEKO LĪZINGS e-pasta adresi: info@latekolizings.lv  vai uz juridisko adresi: Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073.

Iesniegumu par izmaiņām Aizņēmēja kontaktinformācijā var aizpildīt, izmantojot šo veidlapu: Word vai PDF

4. Iesniegums par aizdevuma atmaksu pirms termiņa (daļēji)

Aizņēmējs ir tiesīgs daļēji atmaksāt aizdevumu pirms termiņa, kas noteikts Patērētāju kreditēšanas līgumā. Šādā gadījumā, Aizņēmējs vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš rakstiski paziņo AS LATEKO LĪZINGS” par konkrēto maksājuma veikšanas datumu un summu. Pēc paziņojuma saņemšanas, ar Jums sazināsies mūsu darbinieks un informēs par precīzu maksājuma summu un jauno Maksājumu grafiku. Sīkāk nosacījumi aizdevuma daļējai pirmstermiņa atmaksai, norādīti Jūsu noslēgtajā Patērētāju kreditēšanas līgumā. Paziņojums nosūtams uz AS LATEKO LĪZINGS e-pasta adresi: info@latekolizings.lv  vai uz juridisko adresi: Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073.

Iesniegumu par aizdevuma daļēju atmaksu pirms termiņa var aizpildīt, izmantojot šo veidlapu: Word vai PDF

5. Iesniegums par aizdevuma atmaksu pirms termiņa (pilnībā)

Aizņēmējs ir tiesīgs atmaksāt aizdevumu pirms termiņa, kas noteikts Patērētāju kreditēšanas līgumā. Šādā gadījumā, Aizņēmējs vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš rakstiski paziņo AS LATEKO LĪZINGS” par konkrēto maksājuma veikšanas datumu un summu. Pēc paziņojuma saņemšanas, ar Jums sazināsies mūsu darbinieks un informēs par precīzu maksājuma summu. Sīkāk nosacījumi aizdevuma pilnīgai pirmstermiņa atmaksai, norādīti Jūsu noslēgtajā Patērētāju kreditēšanas līgumā. Paziņojums nosūtams uz AS LATEKO LĪZINGS e-pasta adresi: info@latekolizings.lv  vai uz juridisko adresi: Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073.

Iesniegumu par aizdevuma atmaksu pirms termiņa var aizpildīt, izmantojot šo veidlapu: Word vai PDF

6. Iesniegums par preču atgriešanu un Patērētāju kreditēšanas līguma izbeigšanu

Aizņēmējs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas var atkāpties no (preču iegādes) distances līguma un līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas, piem. internetveikalā. Šādā gadījumā Aizņēmējs nosūta preci atpakaļ vai nodod to pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

Par preces atgriešanu Aizņēmējam ir jāpaziņo Aizdevējam 3 (trīs) dienu laikā no atteikšanās brīža, pievienojot paziņojumam pierādījumus par preces nosūtīšanu/atgriešanu preču Pārdevējam. Patērētāju kreditēšanas līgums tiks izbeigts pēc tam, kad no preču Pārdevēja tiks saņemts apstiprinājums par preces saņemšanu. Par preces atgriešanu Aizņēmējs paziņo AS LATEKO LĪZINGS rakstveidā, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi: info@latekolizings.lv  vai uz juridisko adresi: Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073.

Iesniegumu par preces atgriešanu un Patērētāju kreditēšanas līguma izbeigšanu var aizpildīt, izmantojot šo veidlapu: Word vai PDF

7. Iesniegums par atteikuma tiesību izmantošanu no Patērētāju kreditēšanas līguma

Aizņēmējs 14 dienu laikā no Patērētāja kreditēšanas līguma noslēgšanas dienas drīkst izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no šī līguma. Par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējs paziņo AS LATEKO LĪZINGS rakstveidā, nosūtot paziņojumu uz e-pasta adresi: info@latekolizings.lv vai uz juridisko adresi: Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073.

Iesniegumu par atteikuma tiesībām var aizpildīt, izmantojot šo veidlapu: Word vai PDF

8. Paziņojums par Politiski nozīmīgās personas statusa piešķiršanu vai statusa izmaiņām Aizņēmējam, viņa ģimenes locekļiem vai ar Aizņēmēju cieši saistītai personai

Gadījumā, ja pēc Patērētāju kreditēšanas līguma noslēgšanas, Aizņēmējam tiek piešķirts Politiski nozīmīgās personas statuss vai  tāds statuss tiek piešķirts viņa ģimenes locekļiem, vai ar Aizņēmēju cieši saistītai personai, vai tiek zaudēts Politiski nozīmīgās personas statuss, Aizņēmējs apņemas 5 (piecu) dienu laikā rakstveida paziņot par to AS LATEKO LĪZINGS. Paziņojums nosūtams uz AS LATEKO LĪZINGS e-pasta adresi: info@latekolizings.lv  vai uz juridisko adresi: Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073.

Paziņojumu par Politiski nozīmīgās personas statusa piešķiršanu vai statusa izmaiņām var aizpildīt, izmantojot šo veidlapu: Word vai PDF

Skatīt vairāk
Aizvērt